I Love Costa Daurada COMERCIO, SALOU La Generalitat i l’Ajuntament de Salou iniciaran inspeccions als comerços del municipi

L’Ajuntament de Salou col·laborarà amb la Generalitat de Catalunya en la realització d’inspeccions als comerços del municipi. Properament, des de l’Agència Catalana de Consum i també des de la Direcció General de Comerç, inspectors/es d’ambdós organismes realitzaran visites als establiments de la ciutat amb l’objectiu de revisar el compliment de les obligacions derivades de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.

El Codi de Consum de Catalunya constitueix el marc normatiu d’obligat compliment als efectes de garantir una adequada protecció dels drets de les persones  consumidores i unes condicions de lleialtat i transparència en el mercat. Per això, l’incompliment d’aquest règim legal pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum a la qual resulti d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta mateixa llei.

La Generalitat i l'Ajuntament de Salou iniciaran inspeccions als comerços de Salou.

Es revisaran l’etiquetatge, els tiquet de caixa i els fulls de reclamació, entre d’altres

Algunes de les principals obligacions dels establiments de venda de béns són les següents:

  • Les mercaderies i productes han d’exhibir el preu de venda tant a l’aparador com a l’interior dels establiments. El preu ha d’indicar l’import total que ha de satisfer la persona consumidora. En els productes a doll o en els productes envasats mesurables s’ha d’indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc.).
  • En empresaris o comerciants han de lliurar una factura, tiquet de caixa o un justificant de la transacció realitzada. En el tiquet factura s’ha d’indicar l’import total i s’han de desglossar els diversos conceptes que inclou, com ara els impostos, les comissions, les despeses addicionals repercutibles en la persona consumidora i altres conceptes similars.
  • Els venedors han de respondre de la conformitat dels productes durant 2 anys a partir de la data del lliurament.
  • Tots els establiments de venda de béns han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia a disposició de les persones consumidores i usuaris.
  • Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les invitacions a comprar, la documentació contractual com ara els contractes d’adhesió, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents comercials.
  • Es prohibeix el lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes.
Molts comerços i establiments de Salou obren només en temporada turística.

Molts comerços i establiments de Salou obren només en temporada turística. Zona comercial Passeig Jaume I.

L’objectiu de l’Ajuntament de Salou és vetllar perquè el sector econòmic i comercial de Salou gaudeixi de bona salut, tot satisfent les seves demandes en matèria de control. Per aquest motiu, esmerçaran esforços per teballar en totes aquelles qüestions que estiguin al seu abast per tal que es compleixin les normes comercials. 

La missió és assolir, d’aquesta manera, un teixit comercial de qualitat que transmeti confiança, tant als residents com als visitants. Actualment, Salou té un total de 1.234 establiments comercials registrats.

Zona comercial Carrer Saragossa de Salou.

El carrer Saragossa és una de les zones comercials més concurrides de Salou.

Pin It on Pinterest